Vadovas Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris

Reikia vadovo savo Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris? Žemiau galite nemokamai peržiūrėti ir atsisiųsti PDF vadovą lietuvių kalba. Šiuo metu šis produktas turi 3 dažniausiai užduodamus klausimus, 52 komentarų ir turi 1 balsą, kurių vidutinis produkto įvertinimas yra 0/100. Jei tai ne tas vadovas, kurio norite, susisiekite su mumis.

Jūsų gaminys sugedęs, o vadove nėra jokio sprendimo? Eikite į Repair Café ir gaukite nemokamas remonto paslaugas.

Vadovas

EN
Trip Dist:
999,99 KM or mi
Ride Time: 99:59 HH:MM,
after 9:59:59 H:MM:SS,
change to 10:00 HH:MM
Avg Speed: up to 199,8 kmh
or 124.2 mph
Clock: 12h or 24 h Tot Dist: 99999 KM or mi Tot Time: 9999 H Speed comparison:
> average speed
< average speed
Max Speed: up to 199,8 kmh
or 124.2 mph
Calories: 99999 Kcal Tot Kcal: 99999 Kcal
DK
Turdist: 999,99 km eller mi
Køretid: 99:59 TT:MM,
efter 9:59:59 T:MM:SS
skift til 10:00 TT:MM
„Gns. hastighed: op til
199,8 km/t eller 124,2 mph“
Ur: 12h eller 24 h Samlet dist: 99999 km eller mi Samlet tid: 9999 timer Hastighedssammenligning:
> gennemsnitshastighed
< gennemsnitshastighed
Maks. hastighed: op til
199,8 km/t eller 124,2 mph
Kalorier: 99999 Kcal Samlet Kcal: 99999 Kcal
FI
Ajomatka: 999,99 KM tai mi
Ajoaika: 99:59 HH:MM,
9:59:59 H:MM:SS jälkeen
vaihto aikaan 10:00 HH:MM
„Keskinopeus: enintään
199,8 kmh tai 124.2 mph“
Kellonaika: 12 h tai 24 h Kokonaismatka: 99999 KM tai mi Kokonaisajoaika: 9999 H Nopeusvertailu:
> keskim. nopeus
< keskim. nopeus
Maks. nopeus: enintään
199,8 kmh tai 124.2 mph
Kalorit: 99999 Kcal Kokonaiskalorimäärä:
99999 Kcal
NO
Turdistanse: 999,99 km el. mi
Sykletid: 99:59 TT:MM,
etter 9:59:59 T:MM:SS
endring til 10:00 TT:MM
Gj.sn.hastighet: opptil
199,8 km/t eller 124,2 mph
Klokke: 12 t eller 24 t Totaldistanse: 99999 km el. mi Totaltid: 9999 t Hastighetssammenligning:
> gj.sn.hastighet
< gj.sn.hastighet
Maks hastighet: opptil
199,8 km/t eller 124,2 mph
Kalorier: 99999 Kcal Totale kalorier: 99999 Kcal
SE
Turavstånd: 999,99 km eller
engelska mil
Cykeltid: 99:59 HH:MM,
efter 9:59:59 H:MM:SS
ändras till 10:00 HH:MM
„Gnmsn. hastighet: upp till
199,8 km/h eller 124,2 miles/h“
Klocka: 12 tim eller 24 tim Tot avst: 99999 km eller
engelska mil
Tot tid: 9999 tim Hastighetsjämförelse:
> genomsnittshastighet
< genomsnittshastighet
Max hastighet: upp till
199,8 km/h eller 124,2 miles/h
Kalorier: 99999 kcal Tot kcal: 99999 kcal
RU
Пробег поездки: 999,99 КМ
или миль
Время поездки: 99:59 ЧЧ:ММ,
после 9:59:59 Ч:ММ:СС
изменяется на 10:00 ЧЧ:ММ
„Средняя скорость: до
199,8 км/ч или 124,2 миль/ч“
Часы: 12 или 24ч Общий пробег: 99999 км или
миль
Общее время: 9999 ч Сравнение скорости:
> средняя скорость
< средняя скорость
Максимальная скорость: до
199,8 км/ч или 124,2 миль/ч
Калории: 99999 ккал Общее количество ккал:
99999 ккал
EE
Päevane läbit. vahemaa:
999,99 km või miili
Sõiduaeg: 99:59 TT:MM,
pärast 9:59:59 T:MM:SS
kujul 10:00 TT:MM
„Keskm. kiirus: kuni
199,8 km/h või 124,2 miil/h“
Kell: 12 h või 24 h Vahemaa kokku: 99999 km
või miili
Aeg kokku: 9999 h Kiiruse võrdlus:
> keskmine kiirus
< keskmine kiirus
Max kiirus: kuni 199,8 km/h
või 124,2 miil/h
Kalorid: 99999 kcal Kcal kokku: 99999 kcal
UA
"Дальність поїздки: 999,99 км
або миль
Тривалість поїздки: 99:59
ГГ:ХХ, після 9:59:59 Г:ХХ:СС
змінюється на 10:00 ГГ:ХХ
„Сер. швидкість: до 199,8 км/год
або 124,2 миль/год“
Годинник: 12 або 24год Загальна дальність: 99999 км
або миль
Загальний час: 9999 год Порівняння швидкості:
> середня швидкість
< середня швидкість
Макс швидкість: до 199,8 км/год
або 124,2 миль/год
Калорії: 99999 ккал Загальна кількість ккал:
99999 ккал
LV
Nobrauktais attālums: 999,99
km vai jūdzes
Braukšanas laiks: 99:59 HH:MM,
pēc 9:59:59 H:MM:SS mainīt
uz 10:00 HH:MM
„Vidējais ātrums: līdz pat
199,8 km/h vai 124,2 jūdzes
stundā“
Pulkstenis: 12 h vai 24 h Kopējais attālums: 99999 km
vai jūdzes
Kopējais laiks: 9999 h Ātruma salīdzinājums:
> vidējais ātrums
< vidējais ātrums
Maksimālais ātrums: līdz pat
199,8 km/h vai 124,2 jūdzes
stundā
Kalorijas: 99999 kcal Kopējais kcal apjoms:
99999 kcal
LT
Nuvažiuotas atstumas: 999,99
km arba myl.
Važiavimo laikas: 99:59 HH:MM,
po 9:59:59 H:MM:SS
keičiama į 10:00 HH:MM
Vid. greitis: iki 199,8 km/val.
arba 124,2 myl./val.
Laikrodis: 12 val. arba 24 val. Visas atstumas: 99999 km
arba myl.
Visas laikas: 9999 V Greičio palyginimas:
> vidutinis greitis
< vidutinis greitis
Didžiausias greitis: iki
199,8 km/val. arba
124,2 myl./val.
Kalorijos: 99999 Kcal Iš viso kal.: 99999 Kcal
OPERATING VIDEO
INSTALLATION VIDEO
www.sigma-qr.com
www.sigmasport.com
BC 7.16 /
BC 9.16 /
Start-up / Opstart / Ensikäyttöönotto / Oppstart / Start / Запуск / Sisselülitamine / Запуск /
Ieslēgšana / Įjungimas
IMPORTANT
VIGTIGT
TÄRKEÄÄ
VIKTIG
VIKTIGT
ВАЖНО
TÄHTIS
ВАЖЛИВО
SVARĪGI!
SVARBU
Press and
hold for
5 sec.
SET
Setting menu / Indstillingsmenu / Asetusvalikko / Innstillingsmeny /
Inställningsmenyn / Меню настроек / Seadistusmenüü / Меню налаштувань /
Iestatījumu izvēlne / Nustatymų meniu
Press and
hold
x 1
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
Press mode button
to advance to next
setting, or see
4
step to exit.
Press mode button
to advance to next
setting, or see
4
step to exit.
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
Press mode button to advance
to next setting, or see
4
step
to exit.
x 1
x 1
x 3
x 1
x 1
x 1 x 1
x 1
x 1
x 2
press
and hold
x 10
x 1
x 1
press
and hold
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1 x 1x 1
x 5
x 2
x 5
x 2 x 5
x 1
x 2
x 1
x 1 x 8
x 1
x 3
x 1
x 1
Set language / Indstil sprog / Valitse kieli / Still språk / Ange språk / Настроить язык / Määra keel / Налаштувати мову / Iestatīt valodu / Nustatyti kalbą
English
Deutsch
Set tire size / Indstil dækstørrelse / Anna rengaskoko / Still dekkstørrelse / Ange däckstorlek / Задать размер шин / Määra rehvisuurus / Налаштувати розмір шин / Iestatīt riepu diametru / Nustatyti padangų dydį
Tire-Size Selection: 16“
20“ Alternatively: Set Wheel Circumference WS 1,253 2,253
Set Unit of Measurement / Indstil måleenhed / Aseta yksikkö / Still måleenhet / Ange måttenhet / Задать единицы измерения / Määra mõõtühik / Налаштувати одиниці вимірювання / Iestatīt mērvienību sistēmu / Nustatyti matavimo vienetus
KMH
MPH
Set clock / Indstil ur / Aseta kellonaika / Still klokke / Ställ in klockan / Настроить часы / Määra kellaaeg / Налаштувати годинник / Iestatīt pulksteni / Nustatyti laikrodį
24 h setting (14:36) / 12 h setting (2:36)
Set total distance / Indstil samlet distance / Aseta kokonaismatka / Still totaldistanse / Ange totalt avstånd / Задать общий пробег / Määra kogu läbitud vahemaa: / Налаштувати загальну відстань / Iestatīt kopējo attālumu / Nustatyti visą atstumą
0
2325
Set total time / Indstil samlet tid /Aseta kokonaisaika /Still total tid /Ange total tid /Задать общее время /Määra summaarne aeg /Налаштувати загальний час /Iestatīt kopējo laiku /Nustatyti visą laiką
0
105:40
Set total calories / Indstil samlet antal kalorier / Kalorien kokonaismäärän säätö / Still totale kalorier / Ange totala kalorier / Задать общее количество калорий / Määra summaarsed kalorid / Налаштувати загальну кількість калорій / Iestatīt kopējo kaloriju apjomu / Nustatyti visas kalorijas
0
1258
Set scan mode, on /off / Slå scan-modus til/fra / Käynnistä/sammuta hakutila / Still skannemodus, på/av / Ange skanningsläge, på/av / Задать режим сканирования, вкл. /выкл. / Määra skannimisrežiim, sees/väljas / Налаштувати режим сканування, увімк./вимк. / Iestatīt skenēšanas režīmu, ieslēgts/izslēgts / Nustatyti nuskaitymo režimą, įjungta / išjungta
OFF
ON
Exit Setting Menu / Luk indstillingsmenu / Poistu asetusvalikosta /
Avslutt innstillingsmeny / Lämna inställningsmenyn / Выход из меню
настроек / Välju seadistusmenüüst / Вихід із меню налаштувань /
Iziet no iestatījumu / izvēlnes / Išeiti iš nustatymų meniu
Reset / Nulstil / Nollaus / Nullstill / Återställ / Сброс / Lähtestamine /
Скидання / Atiestate / Nustatyti iš naujo
15.32
0.00
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
x 1
x 1
x 1
x 1
x 2
x 1
x 1
x 1
x 1
x 11x 1x 1
x 1
x 1
x 1
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
BC 7.16/ATS
BC 9.16 /ATS BC 7.16 /ATS
BC 9.16 /ATS
Press and
hold
Press and
hold
Functions / Funktionen / Functions / Funktioner / Toiminnot / Funksjoner / Funktioner / Функции / Funktsioonid / Функції / Funkcijas / Funkcijos
BC 7.16/ATS BC 9.16/ATS
SET
1
3
5
6
7
8
9
10
12
11
2
4
Start-up:
Your bike computer comes in “deep sleep mode”. When
using it for the first time, please press and hold the SET
button for 5 seconds. The bike computer will then switch
to active mode.
Wheel size determination:
To measure the speed precisely, the wheel size must be
set according to your tire size. To do this, you can:
ASelect one of the predefined wheel sizes.
BCalculate the wheel size using the formula provided in
the wheel size chart.
CDetermine the value from the drawings in the
wheel size chart.
DTake the value that corresponds to your tire size
from the wheel size chart.
PC interface:
The bike computer is PC-compatible. By purchasing the
SIGMA DATA CENTER software and docking station, you
can effortlessly download and analyze your total and
current values on your PC. You can also configure your
bike computer’s settings on the PC.
Troubleshooting:
No Speed, or incorrect speed displayed:
Computer correctly fastened into the bracket?
Distance to magnet and sensor checked?
Magnet correctly positioned in relation to the sensor?
Wheel circumference correctly set?
For FAQs and trouble shooting solutions,
visit www.sigmasport.com
Technical data:
Computer WIRED:
Battery type: CR 2032, 3V
Battery life: 3 to 4 years
(When used for 1 hour per day)
Computer WIRELESS:
Battery type: CR 2032, 3V
Battery life: 1 year (When used for 1 hour per day)
Transmitter:
Battery type: CR 2032, 3V
Battery life: 1.5 years (When used for 1 hour per day)
Warranty:
SIGMA SPORT provides a 2 year warranty for your com-
puter from the date of purchase. The warranty covers
material and workmanship defects on the computer
itself, the sensor/transmitter and the handlebar bracket.
The warranty does not cover the cable, the batteries
or any assembly materials. The warranty is only valid
if the affected parts have not been opened (exception:
computer’s/transmitter‘s battery compartment), no
force has been used and there is no intentional damage.
Please store your receipt of purchase in a safe place as
it must be presented in the event of a complaint. If your
complaint is justified, we will provide you with you a
comparable replacement device.
There is no entitlement to a replacement device in the
identical model if the model subject to complaint has
gone out of production due to a model change.
In case of complaints or warranty claims, please contact
the specialist retailer from whom you purchased the
device. Alternatively, send your complaint directly to:
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18
Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
In the event of justified warranty claims, you will receive
wa replacement device.
You will only be entitled to the model available at the time
of replacement. The manufacturer retains the right to
make technical modifications.
You can find a complaints form on our website:
claim.sigmasport.com
EN
Ibrugtagning:
I leveringstilstand befinder cykelcomputeren sig i en
såkaldt dvalemodus. Første gang cykelcomputeren tages
i brug skal du trykke på MENU-knappen og holde knappen
inde i 5 sekunder. Derefter skifter cykelcomputeren over
til aktiv modus.
Bestemmelse af hjulstørrelse:
For at opnå en nøjagtig hastighedsmåling skal
hjulstørrelsen indstilles efter den faktiske dækstørrelse.
Til det kan du:
AVælg fra foruddefinerede hjulstørrelser.
BBeregn hjulstørrelsen ved hjælp af den formel,
der er angivet i tabellen „Wheel Size Chart“.
CFind frem til værdien ved hjælp af tegningerne
i „Wheel Size Chart“.
DOvertag den værdi i tabellen „Wheel Size Chart“,
der svarer til din hjulstørrelse.
PC-interface:
Cykelcomputeren er pc-kompatibel. Når du har anskafftet
dig SIGMA DATA CENTER-softwaren og docking-stationen,
kan du nemt og bekvemt registrere de samlede og
aktuelle værdier på din pc. Desuden kan du foretage
cykelcomputerens indstillinger på pc‘en.
Problemløsning:
Ingen eller forkert hastighedsvisning:
Sidder computeren rigtigt i holderen?
Er afstanden til magnet og sensor kontrolleret?
Er magneten placeret rigtigt i forhold til sensoren?
Er hjulomkredsen indstillet korrekt?
Du kan finde flere problemløsninger på www.sigmasport.
com under FAQ
Tekniske data:
Computer MED LEDNING:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 3 til 4 år (Ved 1 times brug hver dag)
TRÅDLØS computer:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 1 år (Ved 1 times brug hver dag)
Sender:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 1,5 år (Ved 1 times brug hver dag)
Garanti:
SIGMA SPORT yder en garanti på 2 år fra købsdato
på din computer. Garantien omfatter materiale- og
forarbejdningsfejl på selve computeren, på sensor/sender
og på styrbeslaget. Kabler og batterier samt monterings-
materialer dækkes ikke af garantien. Garantien gælder
kun, hvis de pågældende dele ikke er blevet åbnet
(undtagelse: computerens batterirum), der ikke er brugt
vold, og der ikke er tale om forsætlig beskadigelse. Pas
godt på købsbeviset, da det skal forelægges i tilfælde
af reklamation. Er en reklamation berettiget, får du et
sammenligneligt apparat i bytte af os.
Der gælder ikke noget krav på erstatning med en identisk
model, hvis produktionen af den reklamerede model er
blevet indstillet i forbindelse med modelændring.
Angående reklamationer og garantikrav skal du kontakte
den forhandler, du har købt apparatet af. Eller du kan
sende din reklamation direkte til:
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tlf.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18
Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
Ved berettiget garantikrav bytter vi dit apparat.
Du er kun berettiget til at modtage den på det
pågældende tidspunkt aktuelle model. Producenten
forbeholder sig ret til tekniske ændringer.
Du kan finde en reklamationsformular på vores website:
claim.sigmasport.com
DK
Käyttöönotto:
Pyörätietokone on toimitettaessa niin sanotussa syvässä
lepotilassa. Pidä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä
MENÜ-painiketta 5 sekunnin ajan painettuna.
Pyörätietokone siirtyy silloin aktiiviseen tilaan.
Rengaskoon määritelmä:
Jotta nopeudenmittaus olisi tarkkaa, rengaskooksi täytyy
säätää pyöräsi rengaskoko.
Se tehdään seuraavasti:
AValitse jokin valmiiksi määritelty pyöräkoko.
BLaske pyöräkoko taulukossa „Wheel Size Chart“
annetun kaavan mukaisesti.
CMittaa arvo taulukon „Wheel Size Chart“ piirrosten
mukaisesti.
DValitse taulukosta „Wheel Size Chart“ omaa
pyöräkokoa vastaava arvo.
PC-liitäntä:
Pyörätietokone toimii PC-tietokoneen kanssa. Jos olet
ostanut SIGMA DATA CENTER -ohjelmiston ja telakka-
aseman, voit kirjata kokonais- ja nykyiset arvot helposti
ja vaivatta PC-tietokoneellesi. Lisäksi pyörätietokoneen
asetukset voidaan tehdä PC-tietokoneella.
Vianmääritys:
Nopeusnäyttö puuttuu tai näyttää väärin:
Onko tietokone kiinnitetty oikein pitimeen?
Onko magneetin ja anturin välinen etäisyys tarkistettu?
Onko magneetti sijoitettu oikein suhteessa anturiin?
Onko pyöräkoko säädetty oikein?
Lisää vianmäärityksiä löytyy osoitteen www.sigmasport.
com kohdasta FAQ
Tekniset tiedot:
Tietokone LANGALLINEN
Paristotyyppi: CR 2032, 3 V
Akun kestoikä: 3-4 vuotta
(käytettäessä 1 tunti päivässä)
Tietokone LANGATON:
Paristotyyppi: CR 2032, 3 V
Akun kestoikä: 1 vuosi
(käytettäessä 1 tunti päivässä)
Lähetin:
Paristotyyppi: CR 2032, 3 V
Akun kestoikä: 1,5 vuotta
(käytettäessä 1 tunti päivässä)
Takuu:
SIGMA SPORT myöntää tietokoneelle 2 vuoden takuun
ostopäivämäärästä alkaen. Takuu ulottuu itse tietokoneen,
anturin/lähettimen ja ohjaustangon pitimen materiaalija
valmistusvikoihin. Johdot ja akut sekä asennusmateriaalit
eivät kuulu takuun piiriin. Takuu on vain silloin voimassa,
kun kyseisiä osia ei ole avattu (poikkeus: tietokoneen
paristokotelo), ei ole käytetty väkivaltaa eikä ole
tapahtunut tahallista vaurioittamista. Säilytä
ostoskuitti huolellisesti, sillä se täytyy esittää
reklamaatiotapauksessa. Jos reklamaatio on oikeutettu,
saat korvaavan laitteen.
Identtistä mallia ei voi saada korvikkeeksi tilalle, jos
reklamoidun mallin valmistus on lopetettu mallin vaihdon
vuoksi. Käänny kaikissa reklamaatiotapauksissa ja
takuuvaatimuksissa jälleenmyyjän puoleen, jolta olet
ostanut laitteen. Tai lähetä reklamaatio osoitteeseen:
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Puh.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18
Faksi: +49-(0) 63 21-91 20-34
Jos takuuvaateet ovat oikeutettuja, saat korvaavan
laitteen.
Takuuoikeus sisältää vain kyseisellä hetkellä saatavilla
olevan mallin. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
teknisiin muutoksiin.
Reklamaatiolomake löytyy verkkosivustoltamme
claim.sigmasport.com
FI
Oppstart:
I leveringstilstand befinner sykkelcomputeren seg i en
såkalt dyp hvilemodus. Ved første idriftsetting hold
MENY-tasten trykket i 5 sekunder. Sykkelcomputeren
går deretter til den aktive modusen.
Bestemmelse av hjulstørrelse:
For å oppnå nøyaktighet på hastighetsmålingen må
hjulstørrelsen som stilles inn tilsvare faktisk
dekkstørrelse.
Til dette kan du:
AVelg fra forhåndsdefinerte hjulstørrelser.
BBeregn hjulstørrelsen ved hjelp av den formelen
som er angitt i tabellen „Wheel Size Chart“.
CFinn frem til verdien ved hjelp av tegningene
i „Wheel Size Chart“.
DBruk verdien i tabellen „Wheel Size Chart“ som
tilsvarer din hjulstørrelse.
PC-grensesnitt:
Sykkelcomputeren er PC-kompatibel. Etter kjøp av
SIGMA DATA CENTER-programvaren og Docking Station
kan du protokollføre totale og aktuelle verdier på enkel
måte på din PC Utover dette kan du foreta innstillinger
på sykkelcomputeren på PC-en.
Problemløsning:
Ingen eller feil hastighetsvisning:
Sitter computeren riktig i holderen?
Er avstanden til magnet og sensor kontrollert?
Er magneten plassert riktig i forhold til sensoren?
Er hjulomkretsen stilt inn korrekt?
Flere problemløsninger finner du på våre vanlige spørsmål
og svar (FAQ) på www.sigmasport.com
Tekniske data:
Computer KABLET:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 3 til 4 år (Ved 1 times bruk hver dag)
Computer KABELFRI:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 1 år (Ved 1 times bruk hver dag)
Sender:
Batteritype: CR 2032, 3V
Batterilevetid: 1,5 år (Ved 1 times bruk hver dag)
Garanti:
SIGMA SPORT gir en garanti på 2 år fra kjøpsdato på
din computer. Garantien omfatter feil på materiale og
utførelse på selve computeren, på sensor/sender og
på styreholderen. Kabler og batterier samt monterings-
materialer dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder
kun hvis de aktuelle delene ikke har blitt åpnet (unntak:
computerens batterihus), det ikke er brukt makt og
det ikke er snakk om tilsiktet skade. Pass godt på
kjøpsbeviset, da det skal forelegges i tilfelle reklamasjon.
Er en reklamasjon berettiget, får du et sammenlignbart
apparat i bytte av oss.
Det gjelder ikke noe krav på erstatning med en identisk
modell hvis produksjonen av den reklamerte modellen har
blitt innstilt i forbindelse med modellendring.
Angående reklamasjoner og garantikrav skal du kontakte
den forhandleren som du har kjøpt apparatet av. Eller du
kan sende din reklamasjon direkte til:
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tlf.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18
Faks: +49-(0) 63 21-91 20-34
Ved berettiget garantikrav bytter vi ditt apparat.
Du er kun berettiget til å motta den modellen som
er aktuell på det gjeldende tidspunktet. Produsenten
forbeholder seg retten til tekniske endringer.
Du finner et klageskjema på vårt nettsted:
claim.sigmasport.com
Start:
Vid leveransen är cykeldatorn i djupviloläge. Vid första
i drifttagningen ska MENY-knappen hållas intryckt i minst
5 sekunder. Cykeldatorn aktiveras då.
Inställning av hjulstorlek:
För att hastighetsvisningen skall bli korrekt måste
hjulstorleken ställas in efter dina däck.
För att göra det kan du:
AVälj från fördefinierade hjulstorlekar
BBeräkna hjulstorleken med hjälp av formeln i tabellen
„Wheel Size Chart“ (Hjul storlekstabellen).
CBestäm värdet enligt ritningar i „Wheel Size Chart“
(Hjul storlekstabellen).
DAnta värdet på din däckstorlek ur tabellen
„Wheel Size Chart“ (Hjul storlekstabellen).
PC-gränssnitt:
Cykeldatorn är PC-kompatibel. Om du köper SIGMA
DATA CENTER-programmet och dockningsstationen kan
du snabbt och lätt ladda ned alla totala och aktuella
värden till din PC. Dessutom kan du använda din PC
för att göra inställningar på cykeldatorn.
Problemlösning:
Ingen eller felaktig hastighetsvisning:
Sitter datorn ordentligt i fästet?
Är avståndet till magneten och sensorn kontrollerat?
Sitter magneten för sensor rätt?
Är hjulstorleken rätt inställd?
Fler problemlösningar hittar du i vår FAQ på
www.sigmasport.com
Tekniska data:
Cykeldator MED KABEL
Batterityp: CR2032, 3V
Batteritid: 3 till 4 år (Vid användning en timme per dag)
TRÅDLÖS cykeldator:
Batterityp: CR2032, 3V
Batteritid: 1 år (Vid användning en timme per dag)
Sändare:
Batterityp: CR2032, 3V
Batteritid: 1,5 år (Vid användning en timme per dag)
Garanti:
SIGMA SPORT ger garanti till din dator under en period
av 2 år från inköpsdatum. Garantin täcker material- och
tillverkningsdefekter på själva datorn, sensorn / sändaren
och på styrfästet. Kablar, batterier och monterings-
material omfattas inte av garantin. Garantin gäller endast
om de berörda delarna inte har öppnats (undantag:
batterifacket på din dator), ingen kraft har användes
och ingen skadegörelse har förekommit. Bevara ditt
kvitto på säkert ställe eftersom det måste uppvissas
vid reklamation. Är reklamationen berättigad, kommer
du att få en likvärdig moddel i utbytte.
Möjlighet till byte till identisk modell finns inte, om den
reklamerade modellen pga omställning till annan modell
i produktionen inte längre finns.
Vid klagomål och garantianspråk vänligen kontakta den
återförsäljaren där du köpte varan. Eller skicka ditt
klagomål direkt till:
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel: + 49- (0) 63 21-91 20-1 18
Fax: + 49- (0) 63 21-91 20-34
Vid berättigade garantianspråk får du en produkt i utbyte.
Du har enbart rätt till bytte av likvärdigmoddel vid
tidpunkten för reklamationen. Tillverkaren förbehåller
sig rätten till tekniska förändringar.
Det finns ett klagomålsformulär på vår webbsida:
claim.sigmasport.com
NO
SE
BC 7.16 ATS / 9.16 ATS
x 1
Auto Start / Stop
079165/2
SP 3
2h Break / 2 t pause / 2 h tauko / 2 t pause / 2h vila / Перерыв 2 ч. / 2 h paus /
Перерва 2 год / 2 h pārtraukums / 2 val. pertrauka
Atsisiųsti vadovą lietuvių kalba (PDF, 1.39 MB)
(Tausokite gamtą ir spausdinkite šį vadovą tik tada, kai tai tikrai būtina)

Įvertinimas

Praneškite mums, ką manote apie Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris, pateikdami produkto įvertinimą. Norite pasidalyti savo patirtimi apie šį produktą arba užduoti klausimą? Palikite komentarą puslapio apačioje.
Ar esate patenkinti Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris?
Taip Ne
0%
100%
1 balsas

Prisijunkite prie pokalbio apie šį produktą

Čia galite pasidalinti savo nuomone apie Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris. Jei turite klausimų, pirmiausia atidžiai perskaitykite vadovą. Užklausą dėl vadovo galite pateikti naudodami mūsų kontaktinę formą.

philippe 09-05-2022
Kaip pakeisti skaitiklio bateriją?

atsakyti | Tai buvo naudinga (12) (Išvertė Google)
julio 18-08-2022
Sveiki. Ieškojau sprendimo ir atsakymo, bet neradau. Kaip išjungti sigma BC7.16

atsakyti | Tai buvo naudinga (9) (Išvertė Google)
Bruno FEVRE 21-05-2023
Labas rytas, nėra ryšio tarp spidometro ir rato jutiklio. Ką daryti ??

atsakyti | Tai buvo naudinga (9) (Išvertė Google)
Theo toby 16-11-2022
Sveiki kaip isjungiat sigma 7.16 metras?

atsakyti | Tai buvo naudinga (7) (Išvertė Google)
Alain Blanc 23-06-2022
ačiū

atsakyti | Tai buvo naudinga (3) (Išvertė Google)
Bm 21-06-2023
Sveiki, Mano BTS 716 rodo, kad jis yra prijungtas prie siųstuvo magneto ir pikapo ant dviračio. Nepaisant to, jis rodo tik greitį kaip nulį, ty greičio nematuoja Ką turėčiau daryti

atsakyti | Tai buvo naudinga (3) (Išvertė Google)
Matho 31-03-2023
Įdėkite naujas baterijas, kai jos kurį laiką nebuvo naudotos, tačiau jos nesisinchronizuoja arba „Bluetooth“ prie priekinio skaitiklio, todėl nėra rodmenų

atsakyti | Tai buvo naudinga (2) (Išvertė Google)
André MARGHERITI 20-08-2022
Sveiki, pakeičiau bateriją tai dujų gamykla, kad iš naujo nustatyčiau, ar yra aiški vartotojo vadovo versija PRANCŪZŲ kalba?

atsakyti | Tai buvo naudinga (1) (Išvertė Google)
roberto 17-05-2023
Kai pasieksiu galutinius nustatymus, ką turėčiau daryti

atsakyti | Tai buvo naudinga (1) (Išvertė Google)
Bm 21-06-2023
Sveiki, Mano BTS 716 rodo, kad jis yra prijungtas prie siųstuvo magneto ir pikapo ant dviračio. Nepaisant to, jis rodo tik greitį kaip nulį, ty greičio nematuoja Ką turėčiau daryti

atsakyti | Tai buvo naudinga (1) (Išvertė Google)
Filet 28-10-2023
Nustatykite laiką

atsakyti | Tai buvo naudinga (0) (Išvertė Google)

Daugiau apie šį vadovą

Suprantame, kad puiku turėti popierinį savo Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris vadovą. Visada galite atsisiųsti vadovą iš mūsų svetainės ir atsispausdinti patys. Jei norite turėti originalų vadovą, rekomenduojame susisiekti su Sigma. Jie gali pateikti originalų vadovą. Ar ieškote savo Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris vadovo kita kalba? Pasirinkite pageidaujamą kalbą mūsų pagrindiniame puslapyje ir ieškokite modelio numerio, kad pamatytumėte, ar jį turime.

Specifikacijos

Prekės ženklas Sigma
Modelis BC 7.16 ATS
Kategorija Dviračių kompiuteriai
Failo tipas PDF
Failo dydis 1.39 MB

Visi Sigma Dviračių kompiuteriai vadovai
Daugiau Dviračių kompiuteriai vadovų

Dažnai užduodami klausimai apie Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris

Mūsų palaikymo komanda ieško naudingos informacijos apie produktą ir atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus. Jei dažniausiai užduodamuose klausimuose pastebėjote netikslumų, praneškite mums naudodamiesi mūsų kontaktų forma.

Kodėl turiu įvesti rato dydį? Patvirtinta

Nuvažiuotam atstumui apskaičiuoti dviračio kompiuteris naudoja apsisukimų skaičių. Apsisukimų skaičius, padaugintas iš rato dydžio, yra lygus nuvažiuotam atstumui.

Tai buvo naudinga (4120) Skaityti daugiau

Kiek mylių yra vienas kilometras? Patvirtinta

Vienas kilometras yra lygus 0 621 myliai. Dešimt kilometrų yra 6,21 mylios. Viena mylia yra lygi 1609 kilometrams. Dešimt mylių sudaro 16,09 kilometro.

Tai buvo naudinga (704) Skaityti daugiau

Mano įrenginio baterija oksiduota, ar vis tiek galiu saugiai ją naudoti? Patvirtinta

Taip, įrenginį vis tiek galima saugiai naudoti. Pirmiausia išimkite oksiduotą akumuliatorių. Niekada tai nenaudokite plikomis rankomis. Tada nuvalykite akumuliatoriaus skyrių vatos tamponu, suvilgytu acte arba citrinos sultimis. Leiskite jam išdžiūti ir įdėkite naujas baterijas.

Tai buvo naudinga (702) Skaityti daugiau
Vadovas Sigma BC 7.16 ATS Dviračio kompiuteris

Susiję produktai

Susijusios kategorijos